• Tüm Sigorta İhtiyaçlarınız İçin Yanınızdayız

  • Sağlık Sigortası

  • Konut Sigortası

  • İşyeri Sigortası

  • Araç Sigortası

Diğer Ürünler

Ferdi Kaza Koltuk Sigortası

Araçta kasko sigortası kapsamına giren bir kaza neticesinde; (teminat altına alınmış olması koşuluyla) seyahat eden yolcuların ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasından doğacak zararları karşılar.

Personel ve Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Servis aracında taşınan sürücü, sürücü yardımcısı, rehber öğretmen ve öğrencilerin veya personelin, bu araçtaki seyahatleri esnasında taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar

(Mola ve duraklamalar dahil) geçen yolculuk süresi içerisinde maruz  kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı genel şartlar gereğince kişi başına poliçede yazılı olan teminat limitlerine kadar yapılacak ferdi kaza sigortasına beher koltuk ve görevli personel sayısı toplamı esas alınarak kişi başı prim uygulanır.

Hukuksal Koruma Sigortası

Bu sözleşme ile sigortacı; sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri üstlenir.

Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sürücü Hukuksal Koruması (sadece özel otolar için)

İhtiyari Sorumluluk Sigortası

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.

İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.

Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

 

Hekim Sorumluluk Sigortası

Hekimleri koruyan, sorumluluklarını paylaşan sağlam bir güvence... Hekimlerle özdeşleşen, tazminatları üstlenen ve dilerseniz uzman hukukçularla size destek veren bu kapsamlı sigortadan yararlanın.

Medya hekim hatalarına giderek daha fazla yer veriyor.

İnsanlar hak ve hukuklarını daha fazla arıyor.

Sansasyonel haberler sonucunda tazminat talepleri daha da yükseliyor.Meslekte telafisi güç bu tehditlere karşı, artık hekimleri koruyan, sorumluluklarını paylaşan sağlam bir güvence var...

"Güneş Hekim Sorumluluk Sigortası"

Hekimlerle özdeşleşen, tazminatları üstlenen ve dilerseniz uzman hukukçularla size destek veren bu kapsamlı sigortadan yararlanın.

Hekim Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı

Sigortalı tarafından mesleki hizmetlerde yapılan hata, kusur veya ihmal sebebiyle bir hastanın bedenen veya zihnen zarar görmesi ölmesi sonucunda ilk kez sigorta dönemi içinde kendisine ihbar edilen bir hasar talebiyle ilgili olarak,sigortalının yasalar gereği ödemekle yükümlü olduğu maddi ve manevi tazminatlar ile sigortacının onayı alınmak suretiyle, hasar talebiyle ilgili, savunma ve/veya uzlaşma amacıyla yapılan gider ve masrafları temin eden bir sigorta türüdür.

Nasıl sigorta yaptıracaksınız?

Küçük bir bedelle elde edebileceğiniz bu büyük güvence için;

Genel Müdürlük, bölge ve şube müdürlükleri ya da yurt çapında yaygın acentelerimize başvurmanız yeterli.

© Copyright 2011 Tüm hakları saklıdır .Tasarım ve Yazılım hangiacente.com tarafından hazırlanmıştır
Error 301

301 - Moved Permanently . That’s an error.

Requested content has been permanently moved. That’s all we know.